Dental Education
Online Dental Education Dental education lectures and videos Online dental ce Dental education articles Expert dental educators Dental products education Dental Community
 
Video Details
کاربرد ایمپلنتهای با قطر بسیار بالا و طول کوتاه در نواحی خلفی

Description:
در این ویدئوی جراحی ، دکتر موریس سالاما کاربرد موفقیت آمیز ایمپلنتهای با قطر بالا و طول کوتاه در ناحیه خلف مندیبل را به نمایش می گزارد و در این مورد بحث می کند . همچنین طراحی فلپ و پیوند استخوانی در اطراف این ایمپلنت ( Rescue ) که دارای یک Platform Switching ذاتی است نیز موردبررسی قرار خواهد گرفت .

Date Added:
2/4/2011

Author(s):

Maurice Salama, DMD Maurice Salama, DMD
Dr. Maurice A. Salama completed his undergraduate studies at the State University of New York at Binghamton in 1985, where he received his BS in Biology. Dr. Salama r...
[read more]

Recognized Institutes

Online Videos / Surgery / Implant / Extra-Wide Diameter Short Implants in the Posterior Region
Questions & Comments
Andy Lewis - (10/11/2015 6:15 PM)

I currently use the BioHorizons system and am considering adding the MegaGen system. I see that this is an older video. Do you still feel MegaGen is a player in current implant protocols? Also, do you feel that the technique of drilling through the remaining tooth structure with such a protocol and then extracting root remnants before final tap and placement is a safe technique? Thank you for your time describing this system and technique. Andy Lewis PS: Great time with you this past weekend!

mehran mesbah - (7/2/2014 5:44 AM)

one stage or tow stage fixture implant which one is most succesful

navid mousavi - (8/20/2012 6:38 AM)

hi we are in iran,we dont have card for pey, i want to see video,what can i do?

Maurice Salama - (5/2/2012 3:27 PM)

Toni; thank you. Yes, Extra Wide short implants are effective as well in immediate extraction sites but I would always prepare the osteotomy with drilling protocol to achieve good location and stability. Good luck Dr. Salama

Toni_ctom ctomfak - (5/2/2012 5:19 AM)

hallo
thanks to Dr. Salama for this demonstartion , I wantto ask about how long term can short implant outstand a live like this implant and may can achieve primer stability in immediate load using like implant without drilling in socket after extraction

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:11 AM)

Many Thanks Dr. Salama! For this educational video!

Vitaliy Kozmenko - (7/15/2011 7:08 AM)

Thanks, You are realy prove!!! For MiS implants for example: 4.2 on 13mm, S=366mm2, and for 6 on 8mm,S=385mm2. But How light osintegration is for wide implants?

Maurice Salama - (7/14/2011 2:38 PM)

Vitaliy; Yes, the implant utilized here was 8.5mm in length and 7.5mm in width. The nerve was 11mm away and I did not feel it required more length considering the surface area we have with this implant size. The surface area for osseointegration of a 7.5 X 8.5mm implant is the equivalent of one 4.0mm X 16mm. Interesting.
regards and thank you
Dr. Salama

Vitaliy Kozmenko - (7/14/2011 1:46 PM)

Hello Dr.Salama! Why your place shjrt implant in this case? As i see (X-ray) distance to mandible nerve,proximatly 10mm or more. Thanks.

Related Videos
Current Concepts for the Preservation of the Post-Extraction Alveolar Ridge Premium Member Content

Current Concepts for the Preservation of the Post-Extraction Alveolar Ridge
Different techniques have been presented in literature in order to preserve the post-extraction site; including the use of barrier membranes, tri-dimensional matrix and bone fillers. An “open-healing” approach is nowadays commonly used, combining a proper management of soft tissues with biological integration of biomaterials. Once hard tissue has been successfully augmented, an adequate soft tissue thickness becomes mandatory in order to create healthy and stable peri-implant tissues. An innovative volume-stable collagen matrix provides the opportunity to treat soft tissue defects around implants as an alternative to connective tissue graft.

Presented By:: Daniele Cardaropoli, DDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Innovative New Technique for Minimally Invasive Crestal Sinus Lift Approach Premium Member Content

Innovative New Technique for Minimally Invasive Crestal Sinus Lift Approach
This webinar will describe the protocol for a trans-crestal sinus lift by using an innovative product called the Magnetic Mallet. This technique allows the clinician to perform a sinus lift and same time osseodensification with immediate implant placement, in an atraumatic and conservative fashion. Dr Baldi will describe the benefits he has seen in his daily practice as well as the additional opportunities in treating "everyday cases" with this magnetic dynamic technology.

Presented By:: Domenico Baldi, DDS
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
A Defined Algorithm for Regenerative Success Part 2 Premium Member Content

A Defined Algorithm for Regenerative Success Part 2
These presentations will focus open the above concepts but prioritize the diagnostic phase and surgical common denominators required for a successful regenerative outcome. Flap design, space maintenance, bone and membrane selections and tension free closure provides the template for all the new age materials and technologies to be successful in clinical practice.

Presented By:: Maurice Salama, DMD
Presentation Style: Video
Community Rating:
 
Watch Now>>
Related Courses
The 10 Year Evolution of Guided Surgery, What We Have Learned From our First Patients Premium Member Content

The 10 Year Evolution of Guided Surgery, What We Have Learned From our First Patients
The initial NobelGuide protocol was developed and completed in 2003 for the first series of treated North American edentulous patients. The 10-year clinical results from this initial patient group treated with implant placement and immediate loading via a fixed prosthesis, now provides insights into what have we learned from the evolution of guided implant treatments to ensure and improve surgical and prosthodontic treatment outcomes.

Presented By:: Christopher Marchack, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Modern Flap Management in Bone Augmentation Premium Member Content

Modern Flap Management in Bone Augmentation
Let’s see what modern means from a biological and from a surgical standpoint. How can we achieve a full passive closure from the flaps without damaging the blood supply? Can we take care of the oxidative stress? Can PRF help us in these matters? Surgically, the management of anatomical elements such as the mylo-hyoid muscle and the mental foramen will be discussed and a simplification protocol will also be presented. No doubt, “modern” flap management raises a lot of questions!

Presented By:: Jérôme Surmenian, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Alveolar Ridge Regenerative Strategies: Autogenous Bone vs BMP-2 Premium Member Content

Alveolar Ridge Regenerative Strategies: Autogenous Bone vs BMP-2
This clinical based presentation will compare the use of autogenous bone vs BMP-2 for alveolar ridge reconstruction. The science, indications, advantages and disadvantages of each approach will be featured. Single tooth to full arch reconstruction cases will also be shown along with understanding the application of non-resorbable vs resorbable mesh barriers for alveolar ridge reconstruction.

Presented By:: Michael A Pikos, DDS
Presentation Style: Online Self-Study Course
CE Hours: 1 CEU (Continuing Education Unit)
Watch Now>>
Related Articles
RevitaliZe Patient Solutions: preliminary results from a single cohort prospective study using Screw-Vent TSVT implants

RevitaliZe Patient Solutions: preliminary results from a single cohort prospective study using Screw-Vent TSVT implants
The aim of this paper was to report preliminary results from a cohort of subjects treated with the RevitaliZe Patient Solutions approach. Clinical and radiographic results of axial and tilted implants up to fourteen months of loading are presented. Seven patients were followed up for an average of 11,88 months (range 8-16 months). Five subjects received implant treatment in both arches, resulting in 12 restorations. A total of 48 fixtures were placed and no failure was reported during the follow-up period, leading to 100% implant and prosthetic survival rates. Radiographic analysis after 6 months of loading was conducted for all prostheses. No significant difference in marginal bone loss was found between tilted and axial implants in both jaws. The present preliminary data suggests that immediate loading with RevitaliZe Patient Solutions could be considered a predictable and cost- and timeeffective approach for the treatment of total edentulism.

Author(s): Alessandro Agnini, DMD;Maurice Salama, DMD;Andrea Mastrorosa Agnini, DDS;Henry Salama, DMD;Christian F.J. Stappert, DDS, MS, PhD, Priv-Doz;Davide Romeo, DDS, PhD
View Article>>
The Replacement of Small-Diameter Teeth in the Esthetic Zone Using Narrow-Diameter Implants

The Replacement of Small-Diameter Teeth in the Esthetic Zone Using Narrow-Diameter Implants
The lack of bone available for the surgeon as well as the lack of restorative space available between the adjacent teeth makes tooth replacement with implants challenging for both the restorative dentist and the laboratory technician.

Author(s): David Garber, DMD;Maurice Salama, DMD;Henry Salama, DMD
View Article>>
Diameter Selection of Implants Placed in Extraction Sockets: A New Approach

Diameter Selection of Implants Placed in Extraction Sockets: A New Approach
Implant placement in extraction sockets is considered a daunting challenge due to offering risks of bone remodeling and consequent gingival alterations. Objective: This study aims at proposing a protocol for selecting the diameter of upper anterior osseointegrated implants placed in extraction sockets. This protocol was based on the bucco-palatal dimension of the socket and allows a 3-mm gap to form between the implant and the outer surface of the buccal bone wall. Such gap must be filled with biomaterial or autograft so as to increase the predictability of long-term results.

Author(s): José Carlos Martins da Rosa, DDS, MS;Ariádene Cristina Pértile de Oliveira Rosa; Carlos Eduardo Fra ncischone; Bruno Salles Sotto-Maior
View Article>>
Contact Us | Privacy Policy | Terms of Use
©2020

Preferred Language: English Flag
Contact Us · Login · Register